Trường THPT Số 2 Phù Mỹ

Home Cơ cấu tổ chức Chi bộ Đảng Đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Email In PDF.

DSC 9956KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

*****

- Căn cứ chỉ thị  số 03-CT/TW, ngày 14/ 5/ 2011 của Bộ chính trị; chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 04/7/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; công văn số 292-CV/TU, ngày 13/02/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc “triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Căn cứ Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 04/2/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định; Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 28/02/2013 của Huyện ủy Phù Mỹ  về việc học tập chuyên đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân trên địa bàn tỉnh”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên (viết tắt là CB, ĐV, GV, NV) và học sinh toàn trường trong thời gian tới, Chi ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập, làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và các đoàn thể trong Nhà trường căn cứ thực hiện.

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về mục đích yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI), Chỉ thị 09- CT/TU ngày 04/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: " Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Làm cho CB, ĐV, GV, NV  và học sinh toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương của Người nhằm rèn luyện tư tưởng và đạo đức mỗi CB, ĐV, GV, NV và học sinh trong toàn trường.

- Củng cố, bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong CB, ĐV, GV, NV phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Nâng cao hơn nữa niềm tin của học sinh và nhân dân đối với phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên và giáo viên của trường đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành.

- Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng XI và Nghị quyết đại hội đảng các cấp

2.Yêu cầu:

- Mỗi cá nhân từng đảng viên phải liên hệ bản thân và xây dựng cho mình kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác, báo cáo trước Chi bộ.

- Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động của ngành, của nhà trường.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành những hoạt động thường xuyên của Chi bộ và các đoàn thể trong Nhà trường.

- Gắn kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm của Chi bộ và xếp loại CB, GV, NV hàng năm của nhà trường.

II/ NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ:

1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày.với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng nhân dân...

2. Mỗi cán bộ giáo viên, đảng viên, giáo viên, nhân viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mỗi quan hệ với nhân dân ở địa phương nơi cư trú và nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.

3. Chi bộ xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

III/TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ:

-Tháng 2 đến tháng 4 năm 2013:

Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp và học sinh,…

-Tháng 5 đến tháng 6 năm 2013:

Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

-Từ tháng 7 đến tháng 09 năm 2013:

Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Chú ý: Trong từng tháng, chi bộ sẽ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục

- Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2013:

Đảng viên trong chi bộ tự kiểm điểm ( gắn với kiểm điểm đảng viên cuối năm) trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng kí phấn đấu

IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHẤN ĐẤU " LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA TẬP THỂ VÀ ĐĂNG KÍ " LÀM THEO” CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN:

 Để làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2013, Chi bộ đảng và từng đảng viên trong Chi bộ, quần chúng trong Nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau đây:

1. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm:

-Tiếp tục xây dựng niềm tin với đảng cấp trên thông qua những việc làm cụ thể, thể hiện ở hiệu quả công tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ, ý thức tự phê bình và phê bình,…

-Nêu cao ý thức về giờ giấc trong giáo viên, nhân viên và học sinh.

-Nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy, giúp đỡ học sinh yếu, kém.

-Quyết tâm  thực hiện thành công các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đúng kế hoạch đề ra.

 Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2013.

2.Vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị:

  Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, thành viên cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các thành viên khác trong lãnh đạo Nhà trường luôn phải  gương  mẫu trong công tác, trong sinh hoạt và trong tự phê bình, làm gương cho các thành viên trong đơn vị và tổ chức, đoàn thể mình noi theo.

3.Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:

-Cần mẫn, tận tụy thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

-Luôn suy nghĩ, tìm tòi học hỏi và sáng tạo những vấn đề mới, khoa học tạo hiệu quả trong công tác.

-Kiên trì trong thi đua, trong nghiên cứu khoa học, thắng không kiêu, bại không nản.

-Luôn luôn thực hành tiết kiệm tài chính, không chi tiêu vô bổ, kém hiệu quả; tiết kiệm thời gian không lãng phí giờ công, tiết dạy. Giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản công, chống lãng phí điện, nước, bảo vệ môi trường.

-Không vì tình cảm riêng tư, lợi ích riêng tư, lợi ích nhóm mà làm điều trái qui định của pháp luật, của ngành, của nhà trường, làm mờ hình ảnh người thầy (cô) giáo trong tâm thức và tình cảm của học sinh và nhân dân.

-Sống đàng hoàng, không nịnh trên nạt dưới, thương yêu giúp đỡ nhau. Khách quan và công bằng trong việc giao nhiệm vụ, đánh giá đồng chí, đồng nghiệp, đánh giá học sinh và khen thưởng.

 Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến hết năm 2013.

4. Làm người công bộc, tận tụy, trung thành:

-Luôn trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, với nhân dân, tuân thủ sự phân công của đảng, tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng để mọi người hiểu biết và cùng thực hiện.

-Làm việc vì lợi ích của dân, của học sinh, không vì danh lợi cá nhân,…

-Kiên trì trong giáo dục học sinh, phải luôn biết nghĩ đến tương lai hậu quả của từng em và gánh nặng xã hội phải chịu nếu việc giáo dục các em bị thất bại.

Đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng CB, ĐV, GV và NV nhà trường, mỗi cá nhân phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện.

Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến hết năm 2013.

5.Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị:

-Nói đi đôi với làm, không nói một đường mà làm một nẻo.

-Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi cá nhân, tăng thu bất chính.

-Không cửa quyền, hách dịch, ba hoa.

-Sống phải chân thành, gần gũi và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; Tạo điều kiện để mọi người trong Nhà trường đem tài năng của mình cùng nỗ lực phục vụ sự nghiệp giáo dục của trường.

-Thương yêu, thân thiện, nắm vững và giúp đỡ học sinh.

   Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến hết năm 2013.

VI/KIỂM TRA GIÁM SÁT:

(Thực hiện theo Qui định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên)

-Cấp ủy thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng tháng trong năm; thường xuyên theo dõi để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện. Nhắc nhở, phê bình, giúp đỡ những cá nhân chưa làm tốt, tạo điều kiện cho cá nhân đó (nếu có) phấn đấu cùng tiến bộ.

-Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết biểu dương khen thưởng trong năm 2013.

VII/TUYÊN TRUYỀN “HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”:

-Chi ủy tổ chức học tập nghiên cứu chuyên đề trong Chi bộ, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Ban Bí thư và thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Huyện ủy và một số văn bản khác có liên quan.

-Chi ủy soạn thảo Kế hoạch học tập và làm theo của tập thể và cá nhân, thông qua Chi bộ và cho phổ biến làm căn cứ thực hiện trong CB, ĐV, GV và NV toàn trường.

-Ban chấp hành Công đoàn và Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp  trong quần chúng và thanh niên của tổ chức mình đồng thời có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở, giúp đỡ người trong tổ chức đoàn thể mình thực hiện việc học tập và làm theo tốt.

VIII/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Chi ủy và đồng chí Bí thư, đồng chí Hiệu trưởng cùng phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi bộ và trong toàn trường. Chỉ đạo các đoàn thể, cá nhân trong nhà trường triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

2. Chi ủy và Bí thư chỉ đạo các nhóm đảng viên đã phân công chuẩn bị nội dung việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo từng nội dung chủ đề cụ thể, trình bày trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ hàng tháng để xây dựng đạo đức, lối sống cán bộ đảng viên dựa theo những chuẩn mực đạo đức của Bác.

3. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong Nhà trường căn cứ vào nội dung kế hoạch này xây dựng bản đăng ký kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân mình phù hợp với vị trí công tác được giao. Mỗi cá nhân đảng viên làm hành 2 bản, một bản nộp cho Chi bộ trong tháng 4 và một bản lưu để chiếu theo thực hiện. Thời gian nộp bản đăng kí chậm nhất đến ngày 30/4/2013

4. Việc đánh giá kết quả thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng đảng viên trong Chi bộ được gắn với đánh giá thi đua trong công tác Nhà trường ở từng học kỳ, ở cuối năm học và đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

   Chi bộ thực hiện việc sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo theo đúng kế hoạch của Huyện ủy.

 

                                                                                                                       T/M CHI BỘ

                                                                                                           BÍ THƯ

 

                                                                                             

      

                  Huỳnh Long Kiến

                                                                                              

                                                                                

 

Tệp đính kèm:
Download this file (MAU DANG KI HOC TAP VA LAM THEO NAM 2013.doc)Mẫu đăng kí38 Kb
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 7 2013 20:34 )  

Kỉ niệm 30 năm thành lập trườngGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Hoang sa truong sa la cua Viet Nam

Kết nối Facebook

facebook pic

Tin xem nhiều nhất

 

MẮT NẮNG PHÙ MỸ 2

Vi Ánh Ngọc...

 

Thời khóa biểu năm học 2013-2014

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2013 - 2014, tuần 37. Có tác dụng từ ...

 

13g30 ngày 23.2: tư vấn tuyển sinh tại Bình Định

13g30 ngày 23.2: tư vấn tuyển sinh tại Bình Định 11:55', 20/2/ 20...

 

Phân công giảng dạy buổi chiều học kỳ 1

Phân công giảng dạy buổi chiều. Quí thầy cô lick vào link dưới: http:/...

Thống kê truy cập

Các thành viên : 235
Nội dung : 152
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 164683

Liên kết diễn đàn

Giao diện mới thế nào?
 


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
Ulti Clocks content

Ai đang trực tuyến

Hiện có 7 khách Trực tuyến